جهت تعیین وقت مشاوره و ارزیابی روان شناسی یا توانبخشی توسط دکتر ربوبی با مراکز ما در نقاط مختلف تهران تماس بگیرید.
میدان ونک (گاندی) :۸۸۷۸۶۷۶۶ پل سیدخندان(ستاری):۲۶۷۰۲۷۸۵ سعادت آباد(شانزدهم): ۲۲۳۷۱۲۰۸ پونک(سردارجنگل) :۴۴۴۱۲۲۱۸
بازگشت به لیست

روان شناسی

بررسی انزوای اجتماعی ،احساس تنهایی و افسردگی در جوانان

تاریخ : 15 جولای 2019

روش
از اطلاعات ۱۱۱۶ دوقلوی حدود ۱۸ ساله همجنس متولد سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ در انگلستان و ولز
استفاده شد . شرکت کننده گان نشانه های سطو ح انزوا اجتماعی، تنهایی و علائم افسردگی خود را گزارش کردند از تحلیل رگرسیون برای بررسی همبستگی انزوا و افسردگی استفاده شد .در طراحی مطالعه جهت بررسی اثر ژنتیک و محیط به طور مجزا؛ از تحلیل کوواریانس استفاده شد .
نتایج
بین انزوای اجتماعی و احساس تنهایی همبستگی متوسط وجود داشت (r = 0.39).مشخص شد این دو ساختار از یکدیگر مجزا و با افسردگی همبستگی دارند .و بررسی تحلیل رگرسیون نشان داد که احساس تنهایی همبستگی بیشتری با افسردگی دارد.تاثیر ژنتیک بر روی انزوای اجتماعی (۴۰٪) و احساس تنهایی (۳۸٪) و به میزان کمتری بر بر علائم افسردگی (۲۹٪)مشاهده شد.تاثیر ژنتیک همبستگی ژنتیکی بین انزوای اجتماعی و تنهایی ۰٫۶۵ و بین احساس تنهایی و افسردگی را ۰٫۶۳ نشان داد که بیانگر نقش مهم ژنتیکی بود .
بحث
جوانان منزوی اجتماعی لزوما احساس تنهایی نمی کنند.اگرچه افراد تنها اغلب افسره هستند .قسمتی از به دلیل اثر یکسان ژنتیک بر افسردگی و احساس تهنایی توجیه می شود.بنابراین مداخلات درمانی نه تنها باید درجهت افزایش ارتباطات اجتماعی باشند ، بلکه همچنین بر احساس ذهنی تنهایی نیز متمرکز باشند .

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...