بازگشت به لیست

خدمات درمانی

سایت بازی درمانی


بازی ابزار ارتباط با کودک است .سایت بازی درمانی با بهره مندی از متنوعترین و جدید ترین متدهای روانشناختی ، رفتاری و نقش به سزایی در ارزیابی ، مداخله و افزایش تعاملات اجتماعی کودکان دارد .

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • اینستاگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...