بازگشت به لیست

خدمات درمانی

روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت


سایت تشخیص توانبخشی به سرپرستی آقای دکتر حسین ربوبی ،کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری ذهنی و روانی – روان سنجی و کارشناس کاردرمانی جهت ارزیابی دقیق کلیه عملکردهای شناختی ، ادراکی ، حسی ، روانی و جسمانی مراجع تشکیل شده است.
در این سایت با ویزیت های سه ماه یکبار، تمامی بیماران را ارزیابی و برنامه های جدید به درمانگران مربوطه ارائه می شود . همچنین در بدو ورود کلیه ی مراجعان و بیماران توسط این سایت بررسی و برنامه ها ارائه می گردند.

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • اینستاگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...