بازگشت به لیست

خدمات درمانی

آموزش یوگای کودکان


سایت کاردرمانی ذهنی با هدف توانبخشی عصبی ، اجرا و انجام مداخلات کاردرمانی ذهنی بر روی توانخواهان ایجاد و تاسیس شده است.همچنین سایت های اتاق تاریک رایانه ای (CDR)، آموزش و VMT نیز جزو سایت کاردرمانی ذهنی محسوب می گردند.

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • اینستاگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...