جهت تعیین وقت مشاوره و ارزیابی روان شناسی یا توانبخشی توسط دکتر ربوبی با مراکز ما در نقاط مختلف تهران تماس بگیرید.
میدان ونک (گاندی) :۳۴ ۸۵۰ ۸۶۰ پل سیدخندان(ستاری):۲۶۷۰۲۷۸۵ سعادت آباد(شانزدهم): ۲۲۳۷۱۲۰۸ پونک(سردارجنگل) :۴۴۴۱۲۲۱۸
بازگشت به لیست

همکاران موسسه رشد

نیره مهدی پور

نیره مهدی پور

گفتار درمانگر

پست الکترونیکی: mehdipour_nayere@yahoo.com

کارشناسی ارشد گفتار درمانی از ۱۳۷۵-۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده توانبخشی)
کارشناسی گفتار درمانی ۱۳۶۹-۱۳۶۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده توانبخشی)
عضو انجمن علمی گفتار درمانی
استاد نمونه دانشگاه علوم بهزیستی در سال ۱۳۸۹
تقدیر نامه از رییس آموزش و پرورش شهر تهران ۱۳۸۸

سوابق بالینی و اجرایی
کلینیک فاطمه زهرا, جهاد دانشگاهی (درمانگر), ۶۹-۱۳۶۶
کلینیک مشاوره وزارت آموزش و پرورش (درمانگر), ۷۴-۱۳۷۰ و ۱۳۸۱ تا کنون
کلینیکهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران (درمانگر + مربی), از ۷۲-۶۹
کلینیک های وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی (درمانگر+ مربی) ,از ۱۳۷۴ تا کنون

مسئولیت واحد خدمات بالینی گروه گفتاردرمانی دانشگاه از تاریخ ۱۳۷۴ تا۱۳۸۳
عضو هیات اجرایی دومین, سومین, چهارمین و پنجمین همایش گفتاردرمانی ایران
عضو هیات علمی چهارمین و پنجمین همایش گفتاردرمانی ایران
عضو هیات علمی اولین . دومین سمینار آشنایی با سندرم داون ۱۳۸۸و ۱۳۸۹
استاد مشاور دوره های ۲و ۱۳و ۱۷دانشجویان کفتار درمانی
مسئول آزمایشگاه گروه گفتار درمانی دانشگاه ایران ۱۳۷۲-۱۳۷۰
مسئول آزمایشگاه گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی ۱۳۸۹ تا کنون
رابط گروه آموزشی و مرکز بهزیستی شهیدان جلایی پور ۱۳۸۷-۱۳۸۱
مسئول کلینک گفتار درمانی مرکز صبا ۱۳۸۰-۱۳۷۸
سوابق آموزشی
تدریس درس تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار وزبان
تدریس واحد نابسامانیهای گفتار وزبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد
تدریس نابسامانی زبانی ویژه در دوران رشد
تدریس واحد آزمایشگاه گفتار درمانی ارشد
تدریس درس رشد طبیعی گفتار و زبان,
تدریس درس بیماری شناسی تاخیر در رشد گفتار و زبان,
تدریس درس اصول توان بخشی
تدریس بازپروری تکلمی و کتابهای آموزشگاهی, دوره کارشناسی ارشد, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
تدریس درس مدیریت در گفتار درمانی
مربی کارآموزی از سال ۱۳۷۰ تا کنون , دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی و دانشگاه علوم پزشکی ایران
مربی کارورزی از سال ۱۳۷۰ تا کنون , دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی و دانشگاه علوم پزشکی ایران
تدریس دوره بازآموزی, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
راهنمایی پایان نامه ها:
کتاب کار برای کودکان مبتلا به اختلال تولید, دانشکده توان بخشی۱۳۶۹
کاربرد تکنولوژی در گفتاردرمانی, دانشکده توان بخشی۱۳۶۹
ویژگیهای زبانی سالمندان فارسی زبان, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی۱۳۷۸
بررسی تعداد و نوع واژگان کودکان ۱۸- ۱۲ ماهه فارسی زبان , ۱۳۸۲
بررسی رشد واژگان از ۱۸ تا ۲۴ ماهگی کودکان فارسی زبان, ۱۳۸۳
تعیین میزان بکارگیری ساخت و ساختمان فعال ومقایسه آنها با هم در کودکان طبیعی ۵/۴- ۵/۲ ساله شهر قم
بررسی واژگان بیانی کودکان سندرم داون – ۲۴ ماهه فارسی زبان ۱۳۸۶
مجموعه آموزش جملات و کلمات پرسشی (تصویری) ۱۳۸۶

تالیفات (کتابها, مقالات) و سخنرانیها:
تالیفات:
جزوه رشد طبیعی گفتاروزبان , گروه آموزشی گفتاردرمانی, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ۱۳۸۲
جزوه بیماری شناسی اختلالات رشدی گفتار و زبان, گروه آموزشی گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی۱۳۷۸
بروشور:
راهنمای ارتباطی با بیماران آلزایمر, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی, مرکز توان بخشی پویا۱۳۷۹
رشد شنوایی در کودکان, به مناسبت سومین همایش گفتاردرمانی, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی۱۳۷۵
ترجمه ها:
درمان اختلالات زبان ترجمه بخشی از کتاب Childeren With Language Disorders گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی۱۳۷۸
ویژگیهای ارتباطی افراد در خود مانده (اوتستیک) ترجمه بخشی از کتاب Language Development in Exceptional Circumestance , گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ۱۳۷۸
رویکردهای درمان زبان ترجمه بخشی از کتاب Speech Correction, به مناسبت سومین همایش گفتاردرمانی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی۱۳۷۵
مقالات منتشر شده:
بررسی رشد درک شنیداری –کلامی در کودکان طبیعی ۵-۲ ساله فارسی زبان تهران ،شنوایی شناسی ، ۱۹، ۱۳۸۹،فریبا یادگاری ،طاهره سیما شیرازی ، نیره مهدی پور شهریور
بررسی فرایندهای واجی کودکان فارسی ربان ۴-۲ ساله ،فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی فدوره دهم ،شماره اول بهار ۱۳۸۸
توان بخشی اختلالات گفتار و زبان, بیماریهای کودکان ایران ، دوره۱۵ ویژه نامه (هفدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان) پاییز ۱۳۸۴
گزارشی از یک تحقیق, , نشریه گفتاروزبان, شماره چهارم, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشیتابستان ۱۳۷۶
کمک به تعامل از طریق تکنولوژی, نشریه گاهنامه گفتارو زبان, شماره ششم, دانشگاه علوم توان بخشی اردیبهشت ۱۳۷۲
مقالات ارائه شده در همایش ها و سمینار ها :
همایش ها
فهرست واژگان بیانی کودکان فارسی زبان ۲۴-۱۸ ماهه فارسی زبان ، نهمین همایش گفتار درمانی ایرا ن دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۷
مهارتهای ارتباطی کودکان ،دومین سمینار کودک سالم، پوهشکده رویان دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۷
نقش گفتار درمانگر در مداخله زود هنگام، پنجمین همایش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۶
بررسی تعداد و نوع واژگان بیانی کودکان از ۱۸-۲۴ ماهگی نخستین همایش انجمن زبان شناسی ایران, اسفند ۱۳۸۴
بررسی تعداد و نوع واژگان جملات بیانی کودکان ۱۸-۱۲ ماهه فارسی زبان، هفتمین همایش گفتاردرمانی ایران ن دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۸۲
نرم افزارهای رایانه ای و درمان کودکان مبتلا به اختلالات گفتار و زبان، سمینار دو روزه تکنولوژی توان بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی۱۳۸۲
نقش یکپارچگی حسی در درمان اختلالات رشدی گفتار و زبان، با تاکید بر Sound Therapy دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۱
ویژگیهای زبانی کودکان در خود مانده, همایش اختلالات نافذ رشد, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۷۹
تغییرات طبیعی زبان در سالمندان فارسی زبان, اولین همایش بین المللی سالمندان ایران۱۳۷۸
نقش گفتاردرمانی در سالمندان مبتلا به زوال عقلی, پنجمین همایش گفتاردرمانی, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی۱۳۷۸
بررسی تاثیر محرومیت محیطی بر رشد مفاهیم و قابلیت های زبانی, , چهارمین همایش گفتاردرمانی, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی۱۳۷۶
سمینار ها :
نقش والدین در رشد مهارتهای ارتباطی ، زبان وگفتاری کودکان با سندرم داون ، دومین سمینار آشنایی با سندرم داون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۹
ارتقاء مهارتهای زبانی کودکان با سندرم داون ، اولین همایش آشنایی با سندرم داون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۸
اختلالات ارتباطی سالمندان, کنفرانس ادواری طب سالمندان, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی, ۲/۱۰/۱۳۷۸
رویکرد کار گروهی در توان بخشی سالمندان, کنفرانس ادواری طب سالمندان, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی, ۴/۹/۱۳۷۸
ویژگیهای افراد مبتلا به آلزایمر, کنفرانس ادواری طب سالمندان, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی,۱/۷/۱۳۷۸
سخنرانی در کارگاه آموزشی:
کارگاه آموزشی شیوه های سرپرستی کارورزی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ۱۳۸۵
روش درمانی با کمک از مقیاس Larsp , سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنائی۱۳۸۵
کارگاه مداخله و تشخیص زودهنگام, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دی ماه ۱۳۸۵
بررسی مقیاسهای آزمونهای زبانی دوران رشد, کارگاه آموزشی بررسی آزمونهای زبانی و شناختی در گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۱
برقراری ارتباط با بیماران آلزایمر, گردهمایی معرفی بیماریهای اعصاب دوران سالمندان اردیبهشت ۱۳۷۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
تحقیقات اجرا شده: (از تاریخ فعلی به عقب):

مجری طرح فهرست واژگان بیانی کودکان ۲۴-۱۸ ماهه فارسی زبان ۱۳۸۶٫
همکاری در تدوین پروتکل- درمانی سندرم داون ۱۳۸۳
مجری رشد واژگان و جملات کودکان فارسی زبان از ۱۸ تا ۲۴ ماهگی ۸۳-۱۳۸۲
رشد گفتار و زبان در کودکان ۱۲-۵ ساله, ۱۳۶۹, پایان نامه کارشناسی
بررسی نقش محرومیت محیطی بر مفاهیم و قابلیت های زبان کودکان ۶-۵ ساله, ۱۳۷۵, پایان نامه کارشناسی ارشد
همکاری در تدوین فرهنگ اصطلاحات گفتار و زبان, ۷۶-۱۳۷۴, دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
همکاری در هنجاریابی آزمون زبان پریشی, ۱۳۶۷, دانشکده توان بخشی

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...